Regulamin konkursów organizowanych w ramach profilu Avocado Glasses w serwisie Instagram wraz z firmą AR-LABS.IO
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu organizowanych w ramach profilu Avocado Glasses w serwisie społecznościowym Instagram zwanych dalej „Konkursem” jest sp. z o.o. Avocado Dariusz Madej, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolumny 199, NIP: 7281817758, REGON: 472370487, dalej zwana „Organizatorem” wraz z AR-LABS.IO Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 52/35,  NIP 5213932256, REGON 389240524 dalej zwani „Współorganizatorami”.

2. Zleceniodawcą wszystkich Konkursówu jest sp. z o.o. Avocado Dariusz Madej, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolumny 199, zwana dalej „Zleceniodawcą”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zleceniodawca oraz Współorganizatorzy. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator w ogłoszeniu o Konkursie umieszczonym w ramach profilu Zleceniodawcy w serwisie społecznościowym Instagram (zwanego dalej „Profilem”). Takie ogłoszenie zwane będzie dalej „Ogłoszeniem”.

4. Dany Konkurs trwać będzie przez okres czasu wskazany w Ogłoszeniu.

5. Wyniki Konkursu będą opublikowane w ramach Profilu w terminie obliczonym zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie ogłoszonym w ramach Profilu i określa prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu.

7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.

11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Zleceniodawcy, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Instagram/Facebook, zgodne z regulaminem w/w, które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, Współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram/Facebook; (b) wykonanie zadania konkursowego odrębnie określonego w ramach poszczególnych Konkursów.

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego Ogłoszenia. W Ogłoszeniu Organizator szczegółowo opisze zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”), okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody i ich ilość oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.2. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Zadania Konkursowe w każdym przypadku będą polegać na:

umieszczeniu i odpowiednim oznaczeniu co najmniej jednego własnego zdjęcia/ video, zrobionego przy użyciu aplikacji Avocado, pobranej uprzednio przez uczestnika na telefon komórkowy ze sklepu AppStore lub Google Play,  zgodnego z wymaganiami podanymi w jego treści przez Organizatora;

 umieszczeniu co najmniej jednego wpisu (komentarza) tekstowego pod Ogłoszeniem, zgodnego z wymaganiami podanymi w jego treści przez Organizatora.

3. Jeżeli ogłoszenie o Konkursie nie będzie stanowić inaczej, z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne. Z Konkursu wykluczone są także komentarze zawierające jakiekolwiek obiekty graficzne poza obiektami przedstawiającymi towary oferowane przez Zleceniodawcę.

4. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Uczestnik może dokonać dowolnej ilości wpisów, przy czym opublikowanie zdjęcie, video lub komentarza jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do Konkursu.

5. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram/Facebook.

6. Uczestnik może zaobserwować profile Organizatora oraz Współorganizatorów w serwisie Instagram/Facebook.

7. Uczestnik może udostępnić informację o Konkursie w serwisie Instagram/Facebook.

8. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Organizatora. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o jednostronną decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny.

11. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Organizator przy ocenianiu wykonaniu Zadania Konkursowego będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność udzielonej odpowiedzi lub ewentualnie inne lub dodatkowe kryteria każdorazowo wskazane w ramach Ogłoszenia.

12. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Organizator w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna. 
§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W ciągu dwudziestu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu Organizator wybierze określoną w Ogłoszeniu ilość prac konkursowych (komentarzy) oraz umieści dane zwycięzców w ramach Profilu.

2. Przyznane w ramach danego Konkursu nagrody (zwane dalej „Nagrodami”) nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

4. Osoby, które w ramach Profilu zauważą swoje dane jako podane przez Organizatora dane zwycięzcy, w terminie 3 dni roboczych od momentu opublikowania danych zwycięzców winny skontaktować się z Organizatorem wiadomość na Profilu, podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie im Nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.

5. Przesłane przez Uczestników dane niezbędne do realizacji prawa do Nagród.

6. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do zgody na odebranie Nagrody, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

8. Zleceniodawca zobowiązuje się zrealizować Nagrody w przeciągu miesiąca od daty wiadomości od Zdobywcy Nagrody. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

§ 6 Prawa autorskie

1. Publikacja przez Uczestnika wpisu (komentarza) tekstowego w serwisie Facebook/Instagram, dokonana w ramach Zgłoszenia Konkursowego, jest równoznaczna z:

a) złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż jest autorem wpisu (komentarza) tekstowego i przysługuje mu do wpisu pełnia majątkowych i osobistych praw autorskich, a prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich;

b) złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich do wpisu (komentarza) tekstowego, Uczestnik je zgłaszający zwolni Organizatora z takiej odpowiedzialności i pokryje powstałą z tego tytułu szkodę Organizatora;

c) wyrażeniem przez Uczestnika zgody, w przypadku uznania przez Komisję jego wpisu (komentarza) tekstowego za najlepsze w ramach danej edycji Konkursu, na przeniesienie na

Organizatora majątkowych praw autorskich do wpisu (komentarza) tekstowego na wszystkich znanych w momencie przeniesienia polach eksploatacji (w szczególności określonych w ust. VI, pkt. 2  niniejszego regulaminu).

2. W zamian za Nagrodę przewidzianą w niniejszym regulaminie Zwycięzca przenosi na

Organizatora całość majątkowych praw autorskich do wpisu (komentarza) tekstowego na wszelkich znanych w chwili wydania Nagrody polach eksploatacji, które obejmują w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wpisu (komentarza) tekstowego - wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wpis (komentarz) tekstowy utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania wpisu (komentarza) tekstowego w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie i wprowadzanie do sieci Internet, a także publiczne udostępnianie wpisu (komentarza) tekstowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Zwycięzca zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z wpisu (komentarza) tekstowego nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek strona trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora w zakresie, o którym mowa powyżej, Zwycięzca zobowiązuje się na własny koszt do podjęcia niezbędnych kroków dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami w celu uwolnienia Organizatora od odpowiedzialności za takie roszczenia.

4. Zwycięzca przenosi na Organizatora prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wpisu (komentarza) tekstowego lub jego części bez podania autorstwa, jak również w dowolnym czasie i miejscu, w szczególności w materiałach reklamowych Organizatora publikowanych w portalach internetowych, prasie, radiu i telewizji. Organizator uprawniony będzie do wykorzystywania wpisu (komentarza) tekstowego bez ograniczeń terytorialnych (w kraju i za granicą).

5. Przeniesienie przez Zwycięzcę majątkowych praw autorskich do wpisu (komentarza) tekstowego obejmuje również zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora m.in. dowolnych zmian, aktualizacji, przeróbek, skrótów, modyfikacji, kolaży, itp., oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie, a także prawo dalszego udzielania takiego zezwolenia osobom trzecim.

6. Organizatorowi przysługuje prawo przenoszenia nabytych na mocy niniejszej umowy praw w całości lub w części na osoby trzecie.

7. Organizator będzie jedynym podmiotem upoważnionym do podejmowania decyzji odnośnie sposobu i terminu wykorzystania wpisu (komentarza) tekstowego. Organizator decyduje o pierwszym i kolejnych terminach wykorzystania wpisu (komentarza) tekstowego. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania ani rozpowszechnienia wpisu (komentarza) tekstowego.

§ 76 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – tj. zjednoczenie.com Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolumny 199.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane Zleceniodawcy, do Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu jego wizerunku, o ile został on pobrany z portalu Instagram/Facebook. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
§ 78 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: zjednoczenie.com Sp. z o.o., ul. Kolumny 199, 93-612 Łódź.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: sklep@avocado-store.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Zleceniodawca nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – sklep@avocado-store.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§ 10 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 


Regulamin konkursów organizowanych w ramach profilu Avocado Glasses w serwisie Instagram
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu organizowanych w ramach profilu Avocado Glasses w serwisie społecznościowym Instagram zwanych dalej „Konkursem” jest sp. z o.o. Avocado Dariusz Madej, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolumny 199, NIP: 7281817758, REGON: 472370487, dalej zwana „Organizatorem” wraz z Boom Fashion Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 19A, 93-578 Łódź, Joanna Wach Make Up Sp. z o.o, os. osiedle Żołnierzy POW 8/44, 97-400 Bełchatów, Atelier Hair Stylist Krystian Mieczkowski Sp. z o.o, 95-010 Łódź, Drewnowska 102 oraz marka Mooncog.official dalej zwani „Współorganizatorami”.
2. Zleceniodawcą wszystkich Konkursu jest sp. z o.o. Avocado Dariusz Madej, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolumny 199, zwana dalej „Zleceniodawcą”.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zleceniodawca oraz Współorganizatorzy. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator w ogłoszeniu o Konkursie umieszczonym w ramach profilu Zleceniodawcy w serwisie społecznościowym Instagram (zwanego dalej „Profilem”). Takie ogłoszenie zwane będzie dalej „Ogłoszeniem”.
4. Dany Konkurs trwać będzie przez okres czasu wskazany w Ogłoszeniu.
5. Wyniki Konkursu będą opublikowane w ramach Profilu w terminie obliczonym zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie ogłoszonym w ramach Profilu i określa prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu.
7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.
11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Zleceniodawcy, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Instagram/Facebook, zgodne z regulaminem w/w, które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, Współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram/Facebook; (b) wykonanie zadania konkursowego odrębnie określonego w ramach poszczególnych Konkursów.
2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu
 1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego Ogłoszenia. W Ogłoszeniu Organizator szczegółowo opisze zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”), okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody i ich ilość oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.
2. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Zadania Konkursowe w każdym przypadku będą polegać na umieszczeniu co najmniej jednego wpisu (komentarza) tekstowego pod Ogłoszeniem, zgodnego z wymaganiami podanymi w jego treści przez Organizatora.
3. Jeżeli ogłoszenie o Konkursie nie będzie stanowić inaczej, z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne. Z Konkursu wykluczone są także komentarze zawierające jakiekolwiek obiekty graficzne poza obiektami przedstawiającymi towary oferowane przez Zleceniodawcę.
4. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Uczestnik może dokonać dowolnej ilości wpisów, przy czym opublikowanie komentarza jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do Konkursu.
5. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram/Facebook.
6. Uczestnik może zaobserwować profile Organizatora oraz Współorganizatorów w serwisie Instagram/Facebook.
7. Uczestnik może udostępnić informację o Konkursie w serwisie Instagram/Facebook.
8. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Organizatora. 
9. Ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o jednostronną decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny.
11. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Organizator przy ocenianiu wykonaniu Zadania Konkursowego będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność udzielonej odpowiedzi lub ewentualnie inne lub dodatkowe kryteria każdorazowo wskazane w ramach Ogłoszenia.
12. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Organizator w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna. 

§ 5 Nagrody i zwycięzcy
1. W ciągu dwudziestu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu Organizator wybierze określoną w Ogłoszeniu ilość prac konkursowych (komentarzy) oraz umieści dane zwycięzców w ramach Profilu.
2. Przyznane w ramach danego Konkursu nagrody (zwane dalej „Nagrodami”) nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
4. Osoby, które w ramach Profilu zauważą swoje dane jako podane przez Organizatora dane zwycięzcy, w terminie 3 dni roboczych od momentu opublikowania danych zwycięzców winny skontaktować się z Organizatorem wiadomość na Profilu, podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie im Nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
5. Przesłane przez Uczestników dane niezbędne do realizacji prawa do Nagród.
6. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do zgody na odebranie Nagrody, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
8. Zleceniodawca zobowiązuje się zrealizować Nagrody w przeciągu miesiąca od daty wiadomości od Zdobywcy Nagrody. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – tj. zjednoczenie.com Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolumny 199.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane Zleceniodawcy, do Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu jego wizerunku, o ile został on pobrany z portalu Instagram/Facebook. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 7 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: zjednoczenie.com Sp. z o.o., ul. Kolumny 199, 93-612 Łódź.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: sklep@avocado-store.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Zleceniodawca nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – sklep@avocado-store.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 10 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Banner promocyjny
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie